سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز تحقیقات سپاه 
محقق 
1363/01/01 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
موسسه دائرة المعارف فقه بر مذهب اهل بیت(ع) 
پژوهشگر 
1370/01/01 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
کمیته انقلاب اسلامی 
مدیرکل پذیرش 
1363/01/01 
1364/01/01 
اجرائی 
همکاری 
مجمع جهانی اهل بیت(ع) 
مدیرکل 
 
 
اجرائی 
همکاری 
مجمع جهانی اهل بیت(ع) 
مسئول اداره امور روحانیون 
 
 
اجرائی 
همکاری 
مجمع جهانی اهل بیت(ع) 
معاون فرهنگی 
1383/01/03 
ادامه دارد 
فرهنگی اجرائی 
همکاری 
سفارت ایران در لبنان 
رایزن فرهنگی 
 
 
اجرایی فرهنگی 
تدریس 
مدرسه حجتیه 
مدرس 
1368/07/01 
 
----- 
تدریس 
مدرسه مرعشیه 
مدرس 
1369/07/01 
 
----- 
تدریس 
جامعـة الزهراء 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
دانشکده هدی 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی 
مدرس 
1380/07/01 
1385/03/31 
----- 
تدریس 
مدرسه تخصصی فقه و اصول 
مدرس 
1382/07/01 
 
-----